Účetnictví a mzdy

Účetnictví je vedeno v ekonomickém a účetním programu POHODA do společnosti STORMARE. Výhodou je, že klient nemusí platit žádné licenční poplatky za účetní software, hradit odborná školení zaměstnanců apod. Služby jsou poskytovány buď formou tzv. plného autsourcingu, kdy veškeré procesy při zpracování účetnictví jsou v kompetenci našeho účetního oddělení nebo částečného autsourcingu, kdy klient má on-line přístup k účetnímu softwaru a může zadávat určité účetní doklady přímo do účetnictví (pokladna, faktury) a generovat si sám požadované reporty (neuhrazené faktury).

Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů a administrativní zátěže.

Daňová přiznání

Daňová přiznání jsou zpracována na základě účetnictví vedeného naší společností, po dohodě i na základě předloženého účetnictví či daňové evidence. Při přípravě či kontrole daňového přiznání vycházíme ze znalosti příslušných českých právních předpisů. V rámci této služby spolupracujem s daňovým poradcem a zajistíme odklad přiznání k dani z příjmů o tři měsíce.

Účetní poradenství

V oblasti účetního poradenství Vám zpracujeme pravidla pro účtování či vnitřní účetní předpisy (směrnice). Dále pak poradenství při zavádění účetních a mzdových programů či revize chodu mzdové účtárny a účetního oddělení.
Postaráme se o kontrolu vašeho účetnictví prostřednictvím supervize. Ověříme, zda je účetnictví řádně vedeno a v souladu se všemi legislativními normami. Naše účetní supervize zahrnuje také kontrolu nastavení účetních a ekonomických systémů.

Zakládání nových společností

Zajišťujeme založení zcela nových obchodních společností (s.r.o. či a.s.) dle vašich požadavků a potřeb, bez obchodní historie. Neriskujete žádné potenciální skryté závazky nebo předchozí zápisy v obchodním rejstříku jako u ready-made společností. Vzhledem k možným rizikům z pohledu dluhů, které můžou časem vyplynout.
Založení společnosti v České republice je považováno za poměrně časově i finančně nákladný proces, během kterého je třeba překlenout administrativní a právní úskalí.
Z tohoto důvodu nabízíme našim klientům službu založení firmy na míru tak, aby mohli odstartovat své podnikání bez zbytečných komplikací a administrativní zátěže. Při procesu založení společnosti vyřídíme za klienta veškeré náležitosti a zajistíme zápis nové firmy do obchodního rejstříku. Nové společnosti rovněž vyřídíme potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k daním (daň z příjmu, DPH, srážková daň apod.).

Garantujeme odborný servis v celém průběhu registrace firmy a dokončení zápisu v obchodním rejstříku.

Převody fyzických osob na s.r.o.

Připravíme a zajistíme Vám převod nebo přechod fyzické osoby na společnost (nejčastěji s.r.o.).

Ke splnění cíle převedení aktivit podnikající fyzické osoby na osobu právnickou vede více cest, některé jsou jednoduché, jiné složité, některé zajistí přechod okamžitě, jiné pracují s dočasným souběhem obou forem, liší se také daňové dopady a finanční náročnost jednotlivých variant.

Dle současné právní úpravy se nabízejí tyto základní varianty:

  • prodej obchodního majetku fyzické osoby do s. r. o.
  • prodej podniku fyzické osoby do s. r. o.
  • vklad obchodního majetku do základního kapitálu s. r. o.
  • vklad podniku fyzické osoby do základního kapitálu s. r. o.

Každá fyzická osoba podnikatel (někdy označováno rovněž jako živnostník nebo OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná), která disponuje živnostenským listem či jiným osvědčením opravňujícím k podnikání, tedy osoba, která má přidělené IČ čelí řadě rizik. Mezi ty nejvýznamnější rozdíly mezi podnikáním fyzické osoby a společnosti z ručením omezeným patří:

  • fyzická osoba ručí při svém podnikání v neomezeném rozsahu, tedy celým svým majetkem, a to nejen současným, ale dokonce i budoucím. U obchodní společnosti je ručení omezeno do výše nesplaceného vkladu a pokud jednatel vykonává svou funkci v souladu se všemi zákonnými požadavky, účinná právní úprava jej chrání a ručení za závazky společnosti se na něj neuplatní,
  • nižší daňová zátěž a možnost daňové optimalizace, kde zcela odpadá povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění (netýká se zaměstnanců),
  • na podnikání se může podílet více osob (společníků), poměry lze určit dle výše vkladů, po novele zákona o obchodních korporacích (nahrazuje obchodní zákoník) má společník možnost vlastnit více druhů podílů (např. podíl pouze s právem na podíl na zisku či podíl s omezeným hlasovacím právem),
  • možnost rychlého odprodeje „podnikání“ (např. odchod do důchodu, vážná nemoc, přenechání podnikání potomkům), kdy lze prodej uskutečnit de facto během jediného dne
  • výrazně nižší daňové zatížení při prodeji „podnikání“, kde u prodeje z fyzické osoby se jen těžko lze vyhnout výraznější daňové zátěži z titulu prodeje, ať již podniku nebo i jednotlivých složek majetku včetně sociálního a zdravotního pojištění. U prodeje společnosti s ručením omezením po uplynutí 5ti let jeho držby, lze za splnění určitých podmínek docílit nulového zdanění,
  • v neposlední řadě je podnikání pod hlavičkou firmy považováno za prestižnější.

Organizování valných hromad

Dle zákona o obchodního korporacích je každá společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost povinna organizovat valnou hromadu nejméně jednou ročně. S valnými hromadami se pojí celá řada více či méně podstatných povinností a dokumentů. Opominutí provedení takových povinností či dokumentů může v budoucnu mít nepříjemné důsledky nejen pro celou obchodní společnost, ale i pro členy jejích orgánů, akcionáře či společníky (např. neplatnost usnesení valné hromady, povinnost náhrady vzniklé škody nebo vrácení již vyplaceného podílu na zisku apod.).

Zajišťujeme organizaci valných hromad (svolání, uspořádání a vedení valné hromady včetně právního servisu, zápis z valné hromady, provedení změn ve společenské smlouvě či stanovách společnosti, zajištění přítomnosti notáře).