Převody fyzických osob na s.r.o.

Připravíme a zajistíme Vám převod nebo přechod fyzické osoby na společnost (nejčastěji s.r.o.). Ke splnění cíle převedení aktivit podnikající fyzické osoby na osobu právnickou vede více cest, některé jsou jednoduché, jiné složité, některé zajistí přechod okamžitě, jiné pracují s dočasným souběhem obou forem, liší se také daňové dopady a finanční náročnost jednotlivých variant. Dle současné právní úpravy se nabízejí tyto základní varianty: prodej obchodního majetku fyzické osoby do s. r. o. prodej podniku fyzické osoby do s. r. o. vklad obchodního majetku do základního kapitálu s. r. o. vklad podniku fyzické osoby do základního kapitálu s. r. o. Každá fyzická osoba podnikatel (někdy označováno rovněž jako živnostník nebo OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná), která disponuje živnostenským listem či jiným osvědčením opravňujícím k podnikání, tedy osoba, která má přidělené IČ čelí řadě rizik. Mezi ty nejvýznamnější rozdíly mezi podnikáním fyzické osoby a společnosti z ručením omezeným patří: fyzická osoba ručí při svém podnikání v neomezeném rozsahu, tedy celým svým majetkem, a to nejen současným, ale dokonce i budoucím. U obchodní společnosti je ručení omezeno do výše nesplaceného vkladu a pokud jednatel vykonává svou funkci v souladu se všemi zákonnými požadavky, účinná právní úprava jej chrání a ručení za závazky společnosti se na něj neuplatní, nižší daňová zátěž a možnost daňové optimalizace, kde zcela odpadá povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění (netýká se zaměstnanců), na podnikání se může podílet více osob (společníků), poměry lze určit dle výše vkladů, po novele zákona o obchodních korporacích (nahrazuje obchodní zákoník) má společník možnost vlastnit více druhů podílů (např. podíl pouze s právem na podíl na zisku či podíl s omezeným hlasovacím právem), možnost rychlého odprodeje „podnikání“ (např. odchod do důchodu, vážná nemoc, přenechání podnikání potomkům), kdy lze prodej uskutečnit de facto během jediného dne výrazně nižší daňové zatížení při prodeji „podnikání“, kde u prodeje z fyzické osoby se jen těžko lze vyhnout výraznější daňové zátěži z titulu prodeje, ať již podniku nebo i jednotlivých složek majetku včetně sociálního a zdravotního pojištění. U prodeje společnosti s ručením omezením po uplynutí 5ti let jeho držby, lze za splnění určitých podmínek docílit nulového zdanění, v neposlední řadě je podnikání pod hlavičkou firmy považováno za prestižnější.